Енергийна ефективност

Енергийна ефективност – основна цел на Европа за едно по-добро бъдеще


Европа е изправена пред редица предизвикателства в областта на енергетиката, които включват: растящата зависимост от вноса, недостатъчната диверсификация,високите и нестабилни цени на енергията, нарастващото търсене на енергия в глобален мащаб, рисковете за сигурността, засягащи държавите производителки и транзитните държави, нарастващите заплахи, свързани с изменението на климата, бавния напредък в областта на енергийната ефективност, предизвикателствата, свързани с използването на все по-голям дял възобновяеми енергийни източници, както и необходимостта от по-голяма прозрачност, по-нататъшна интеграция и взаимосвързаност на енергийните пазари.

В основата на европейската енергийна политика стоят редица мерки, с които се цели постигането на интегриран енергиен пазар, сигурност на енергийните доставки и устойчиво развитие на енергийния сектор.

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия има все по-голямо значение за ЕС. Ръководителите на ЕС определиха през 2007 г. цел за намаляване на потреблението на енергия в Съюза с 20% до 2020 г. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на сигурността на доставките и намаляване на разходите за внос, но и за увеличаване на конкурентоспособността на европейските икономики. Европейският съвет от 20 и 21 март 2014 г. подчерта положителното въздействие на енергийната ефективност за намаляването на разходите за енергия и на енергийната зависимост. ЕС определи минимални стандарти за енергийна ефективност и правила за етикетиране и екопроектиране на продукти, услуги и инфраструктура. Мерките целят повишаване на ефективността по цялата енергийна верига, от доставката до потреблението на енергия от потребителите.


Основна цел на българският закон за енергийна ефективност е да допринесе съществено за постигането на целите на страната в областта на енергийна ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите.