Пакет "Канзен"

Пакет "Канзен"

Професионален Домоуправител

 

Задължения:

 

 • Касиер - събиране на такси, наеми, вноски за фонд „Ремонт и обновяване“.

Таксите се събират на две предварително обявени дати на място с цел Вашето улеснение. При продължително отсъствие от обекта може да се извърши заплащане и по банков път.

 • Управление на активи - разплащане на фактури на името на етажна собственост, управление на фонд Ремонт и обновяване.
 • Инспекция на етажната собственост веднъж седмично.
 • Ежемесечна отчетност за извършена дейност.
 • Ежемесечна отчетност за приходи и разходи с текущ баланс на касите на етажната собственост.

 

Във всеки един момент и място с достъп до Интернет ще можете да проверите отчетите за финансови движения и извършени дейности по обекта. За тази цел сме осигурили в нашият уебсайт удобна и практична платформа за клиентите на пакета.

 

 • Създаване и/или водене на Домова книга на етажна собственост.
 • Регистрация на етажна собственост по реда на ЗУЕС и управление на промените, свързани с нея.
 • Свикване на Общо събрание и съдействие при провеждането му.
 • Предложение, приемане и изпълнение на годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост, а също така и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, заедно с отчети за изпълнението им.
 • Съдействие при избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни дейности.
 • Задължение за организиране по изпълнение на решенията на общото събрание.
 • Предлагане и приемане на правилник за вътрешния ред в етажната собственост.
 • Съхраняване на протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи при наличие, както и на книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други.
 • Представителство на етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт, дружества за комунални услуги и други правни субекти.
 • Следене за техническата поддръжка и навременно почистване на асансьорните съоръжения.
 • Смяна на крушки, ключове, брави и други дребни поправки в Етажната Собственост. Трудът е включен в цената на пакета, заплащат се само консумативите.
 • Съдействие и извършване на всички необходими консултантски дейности, по решение на общо събрание, за участие в национална или европейска програма за енергийна ефективност

 

Цена - 5 лв на апартамент месечно

Вашето име: *
Телефон: *
Имейл:
Време:
Ден:
Предмет на косултацията: