Саниране 2015-2016

Саниране 2015-2016

Програма за енергийна ефективност на многоетажните панелни жилищни сгради

Ползи за етажната собственост и домакинствата от участието в програмата:
-    Намаляване на общото енергопотребление за сградата;
-    Намаляване на общите разходи на домакинствата през зимата;
-    Повишаване на стойността на имотите;
-    Удължаване на живота на сградата;
-    Модерен и красив облик на сградата;
-    Издаване на енергиен паспорт за сградата.

Какви мерки ще се финансират?
-    Подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
-    Топлоизолация;
-    Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
-    Реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект, при наличие на възможност в сградата;
-    Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
-    Обновяване на общи части: ремонт на покрив; освежаване на стълбищна клетка след извършените строителни и монтажни работи;
-    Изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
-    Ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
-    Газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;
-    Мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Какво не включва програмата?
-    Ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
-    Подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
-    Подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

Кой може да кандидатства?
-    Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
ППП (пакетно-повдигани плочи);
ЕПК (едроплощен кофраж);
Пълзящ кофраж и разновидностите им.
-    Минимален брой на апартаментите в сградата – 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение/жилища
Как се кандидатства и как Канзен - България ще ви съдейства?
Стъпка 1
Първата стъпка, като домоуправител на сграда в режим на етажна собственост, е административно и документално да подготвим процедурата по образуване Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал.1 от ЗУЕС, заедно със собствениците на самостоятелни обекти.
След като сме изпълнили административните изисквания, подаваме  подготвената документация за регистрация в съответният район на Столична община и регистър Булстат.

Стъпка 2

След регистрацията на Сдружението на собствениците идва същинската подготовка на документите за кандидатстване по програмата за енергийна ефективност на многоетажните панелни жилищни сгради. Като професионален домоуправител спазваме админстративната процедура, за да може успешно да заявим желанието на eтажната собственост да участва в програмата.

Стъпка 3

Като представители на Етажната собственост, заедно с необходимата събрана и изготвена документация, подаваме заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата.


Стъпка 4
Общината осъществява прием на документи за кандидатсване, оценка, одобрение/отхвърляне, а ние следим и изчакваме за нейното становище.

Стъпка 5
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината, с който се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да се извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяването на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Стъпка 6
След сключване на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Бъларската банка за развитие и с областния управител. Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки и за реализирането на отделните дейности по сградата на своята територия:
-    Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
-    Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне  на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
-    Проектиране и оценка за съответствие на техническия/работния проект;
-    Изпълнение на строително-монтажни работи;
-    Строителен и авторски надзор;
-    Инвеститорски контрол.